KVKK ve Aydınlatma Metni

KVKK Başvuru

İlgili kişi (veri sahibi) olarak 6698 sayılı KVK Kanunun 13. maddesi ile 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca, aynı kanunun 11. maddesinde belirtilen ve aşağıda 9 madde halinde sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi yazılı olarak şirket merkez adresimiz olan Uncubozköy Mah. 5527 Sok. No: 33/1  Yunusemre/MANİSA  adresine veya şirketimize ait  “manisafutbolyatirimlari@hs01.kep.tr” kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimize gönderebilirsiniz.

Başvurunuzda;

Ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza,

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

Talep konusu,

bilgilerinin bulunması yukarıda belirtilen tebliğin 5/2. maddesi gereğince zorunlu olup bu bilgilerden bir veya birkaçını içermeyen başvurular mevzuat gereği maalesef işleme alınamamaktadır.

KVK Kanunun 11. maddesi kapsamında iletebileceğiniz talepler şunlardır:

1-Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenebilirsiniz

2-Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz

3-Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilirsiniz

4-Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenebilirsiniz

5-Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteyebilirsiniz

6-Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteyebilirsiniz

7-Düzeltme, silme veya yok etme taleplerinizin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteyebilirsiniz

8-İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda bu sonuca itiraz edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız durumunda zararın giderilmesini talep edebilirsiniz

 

AYDINLATMA METNİ  (https://manisafkstore.com/sozlesmeler/kvkk-ve-aydinlatma-metni)

 

Müşteri Aydınlatma Metni

 1. Veri Sorumlusu

Bu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden MANİSA FK FUTBOL SINAİ YATIRIMLARI VE TİCARETİ ANONİM ŞİRKETİ (Mesir VD. VN:  6121422914) tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı açıklama ve bilgilendirmede bulunmak amacıyla 6698 sayılı KVK Kanununa ve Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR)’a uygun olarak hazırlanmıştır. Bu kapsamda daha detaylı bilgiye ulaşabilmek için “www.manisafkstore.com” adresinde yer alan tanıtıcı bilgiler ile kişisel veri saklama/imha politikasını ve VERBİS sisteminde yer alan kayıtları inceleyebilirsiniz.

 2. Kişisel Veri İşleme Amaçları

Şirketimiz mağazaları ile e-ticaret web sitemiz üzerinden giyim, aksesuar, ayakkabı, çanta, dekorasyon ürünlerini satın almanız sürecinde işlenen “kimlik, iletişim, müşteri işlem, fiziksel mekan güvenliği, işlem güvenliği, finans, pazarlama, görsel ve işitsel kayıtlar” kategorilerine ait kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla sınırlı olarak işlenmektedir:

 Çeşitli kanallardan (online, mağaza satış vb.) müşterilerimize ayakkabı, çanta, dekorasyon, giyim, aksesuar ürünlerinin satılabilmesi,

Satış sürecinin tamamlayıcı işlemi olarak fatura, irsaliye vb. yasal belgelerin düzenlenebilmesi, müşterimize iletilebilmesi ve tahsilat sürecinin yönetilebilmesi,

Sipariş ve kargo gönderimi gibi satış sürecinin ana operasyonlarının yönetimi ile bu konularda telefon sms ve e-posta gibi iletişim kanalları üzerinden müşterilerimize bilgi iletilebilmesi,

Tüketici hukuku ile elektronik ticaret hukuku mevzuatında düzenlenen yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi,

Satış öncesi, esnası ve sonrasında itiraz, öneri, şikayet ve geri bildirimlerin değerlendirilebilmesi ve sonuçlandırılabilmesi,

Sosyal medya, e-mail, web portal, web chat, telefon gibi iletişim araçları vasıtasıyla üyelik/abonelik/satış öncesi soru ve şikayetlerin yanıtlanabilmesi, müşteri veya müşteri adayımız tarafından talep edilen bilgilerin paylaşılabilmesi, ihtiyaç duyulabilecek hesaplamaların yapılabilmesi,

Hizmet kalitesinin artırılması amacıyla müşteri memnuniyeti araştırmasının yapılabilmesi, müşteri deneyim ve taleplerinin takip edilebilmesi, düzenlenebilmesi ve iyileştirebilmesi,

 Standart gereği sertifikasyonun sağlanabilmesi için akredite olmuş bağımsız firmalar tarafından denetim gerçekleştirilmesi, sonuçların tarafımıza bildirilebilmesi,

İnternet üzerinden gerçekleştirilen üyelik/alışveriş gibi işlemlerde tutulması gerekli olan bilgilerin saklanabilmesi,

Olası hukuki ihtilaflarda tüm alışveriş kayıtlarının delil olarak sunulabilmesi.

3. Kişisel Veri Aktarımı

Kişisel verileriniz, aktarılmasını gerektiren sebeplerle sınırlı olmak üzere aşağıdaki alıcı grupları ile paylaşılmaktadır:

Şirketimizin yasalar karşısındaki yükümlülüklerinin ifası amacıyla mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kamu kurum ve kuruluşları,

 Hukuki haklarımızın kullanılabilmesi için avukatlarımız ve adli merciler; Satış operasyonlarının yürütülebilmesi için kargo/posta şirketleri,

Satış ile ilgili tüm finansal, mali ve vergisel süreçlerin yürütülebilmesi için elektronik ödeme sistemi ve vergilendirme hizmeti veren şirketler, bankalar, mali denetim firmaları,

Teknik altyapı/elektronik sistemlerin kurulması, geliştirilmesi, bakımına yönelik hizmet veren teknik destek firmaları ile “Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun” ve ilgili mevzuat kapsamında ticari elektronik ileti izinlerinin ve şikayet süreçlerinin yönetilmesi amacıyla kurulan “İleti Yönetim Sistemi” platformu.

 4. Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, web sitemizdeki her türlü forma yapılan bilgi girişleri, web chat gibi online mesajlaşma portalları, telefon ve e-mail yoluyla bilgi paylaşımı ve mağazalarımızda yüz yüze aktarılan bilgilerin sisteme kaydedilmesi yoluyla toplanmakta olup 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5/2 c, ç, e, f bentlerinde belirtilen “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerine bağlı olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5/1 hükmü uyarınca “AÇIK RIZA” kapsamında işlenecek kişisel veriler ise; kullanım/alışveriş alışkanlıklarınızın tespiti, segmente edilmesi, mevcut veriler üzerinde yapılan analizlerden yeni verilerin elde edilmesi ile hediye, indirim, yeni imkân ve özel tekliflerin iletilebilmesi, tüketici tercih analizleri ile ürün-hizmet tanıtımı, bilgilendirme, reklam, kampanya gibi kişiye özel pazarlama aktiviteleri için “Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun” ve ilgili tüm alt mevzuatı uyarınca iletişime geçilebilmesi ile bu anlamda e-posta ve smsler gönderilebilmesi amacıyla işlenmekte; gönderimlerin gerçekleştirilebilmesi amacıyla sözleşme ilişkisinde olunan sms ve e-posta gönderim hizmeti veren şirketler ve pazarlama konusunda danışmanlık hizmeti veren şirketler ile paylaşılmaktadır.

5. İlgili Kişi (Veri sahiplerinin) Hakları

Bu konudaki ayrıntılı açıklama “www.manisafkstore.com” adresinde yer almakla birlikte, kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre şirket merkez adresimiz olan Uncubozköy Mah. 5527 Sok. No: 33/1  Yunusemre/MANİSA  adresine yazılı olarak veya“manisafutbolyatirimlari@hs01.kep.tr ” kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine iletebilirsiniz.